Algemene Voorwaarden B2B


Definities:

 • Global Energy Solutions BV (hierna te noemen "GES"): de onderneming die diensten en producten levert.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten of producten van GES.
 • Overeenkomst: elke afspraak tussen GES en Opdrachtgever tot het leveren van diensten of producten door GES aan de Opdrachtgever.
 • Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die GES voor of ten behoeve van de Opdrachtgever verricht. Dit omvat werkzaamheden uitgevoerd door GES, alsmede eventuele werkzaamheden die door GES worden gefaciliteerd en uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde en gekwalificeerde externe partijen.
 • Producten: alle goederen die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
 • Partijen: GES en Opdrachtgever samen.

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Partijen zullen in eerste instantie worden opgelost door middel van mediation. Indien het onmogelijk blijkt een geschil op deze wijze op te lossen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar GES gevestigd is.

 2. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen.

 3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onverbindend wordt verklaard door een bevoegde rechter, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen in dat geval overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de ongeldige of onverbindende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer van GES. De meest recente versie, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, is steeds van toepassing.

 5. Partijen zijn gehouden aan geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 6. GES is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. De Opdrachtgever geeft hierbij voor zover nodig zijn onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming voor dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen GES en de Opdrachtgever, alsmede op alle aanvullende of vervolgopdrachten.

 8. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze vooraf schriftelijk door GES zijn aanvaard.

 9. GES heeft deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekt, of naar deze verwezen op een manier waarop deze door de Opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden geraadpleegd.

 10. Door het aangaan van een Overeenkomst met GES, stemt de Opdrachtgever in met deze Algemene Voorwaarden en de daarin opgenomen sancties.

 11. Een Overeenkomst kan slechts worden aangegaan door een bevoegd persoon namens de Opdrachtgever.

 12. Een Overeenkomst wordt door GES als geldig aanvaard na, hetzij schriftelijke, hetzij elektronische acceptatie door GES. Na acceptatie door GES kan de Opdrachtgever de Overeenkomst niet herroepen en is gebonden aan de voorwaarden van de Overeenkomst.

 13. GES is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst wanneer dit gewenst is. GES kan de Overeenkomst ontbinden indien het vertrouwen in de Opdrachtgever ernstig is geschaad of de rechten van GES zijn geschonden. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst geeft GES het recht om de Overeenkomst direct te ontbinden

 14. De Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de betalingscondities zoals genoemd in de offerte, orderbevestiging en/of factuur.

 15. Indien betalingen niet binnen de gestelde termijn aan GES worden voldaan, is GES bevoegd het verschuldigde bedrag te vermeerderen met de wettelijk toegestane rente, berekend per dag van vertraging. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die noodzakelijk zijn voor de incassering van het verschuldigde bedrag, inclusief rente, worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever, boven op het verschuldigde bedrag.

 16. GES zal zich inspannen om Diensten en Producten tijdig te leveren zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Mocht vertraging optreden, dan wordt de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

 17. Het maken van een, hetzij mondelinge, hetzij schriftelijke offerte en/of aanbieding verplicht GES niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtgever. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen alleen zonder aanpassingen worden aanvaard en hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 18. Prijzen worden door GES bepaald en zijn vastgelegd in de offerte, orderbevestiging en/of factuur. Prijzen zijn uitsluitend geldig voor prestaties conform de offerte en/of orderbevestiging omschreven. Alle prijzen zijn excl. BTW en andere, door de overheid opgelegde lasten en/of heffingen.

 19. De Opdrachtgever kan een opdracht annuleren voordat GES met de uitvoering van opdracht is begonnen. Er worden dan annuleringskosten berekend ter grootte van 10% van de totaalsom van de Overeenkomst, met een minimum bedrag van 450 euro per Overeenkomst. Is reeds aangevangen met de uitvoering, dan worden alle, tot dan toe gemaakte kosten, doorberekend en toegevoegd aan de eerder genoemde annuleringskosten.

 20. Alle meerkosten ontstaan door het opgeven van, danwel aanleveren van, incorrecte en/of onvolledige informatie, hetzij over de plaats van installatie, hetzij over het deugdelijk functioneren van de noodzakelijke energievoorzieningen, zijn ten laste van de Opdrachtgever.

 21. Voor de installatie van het Product zorgt de Opdrachtgever voor toegang van de installateur en/of materialen tot de locatie. De Opdrachtgever neemt alle maatregelen om schade aan personen en/of materialen te voorkomen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen, goedkeuringen en/of akkoordverklaringen.

 22. Alle door GES geleverde Producten blijven eigendom van GES tot aan het moment van volledige voldoening van al hetgeen GES uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkosmt(en) te vorderen heeft. Vordering(en) ter zake van tekortschietingen in de nakoming van de Overeenkomst(en) daaronder begrepen.

 23. De Opdrachtgever dient tot de eigendomsoverdracht de geleverde Producten voor derder (waaronder potentiele kopers, deurwaarders, curatoren, en dergelijke) duidelijk aan te merken als eigendom van GES. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Producten, zonder schriftelijke toestemming van GES, te verhuren, verpanden, verkopen of in gebruik te geven aan derder.

 24. GES heeft het recht de geleverde Producten direct terug te nemen, indien de Opdrachtgever niet aan enige verplichting voldoet, danwel GES de aanleiding heeft gegeven aan te nemen dat de Opdrachtgever niet aan enige verplichtingen zal voldoen.

 25. GES garandeert geleverde apparatuur voor 12 maanden, tenzij schrijftelijk anders overeengekomen. Garanties bestaan uit een productgarantie (fabrieksgarantie) en een installatiegarantie. Defecten veroorzaakt door externe factoren, foutief gebruik en/of onderhoud, vernieling, hetzij door Opdrachtgever, hetzij door derden zijn uitgesloten van garantie. De Opdrachtgever moet aantonen dat apparatuur zorgvuldig en comform bestemming is gebruikt.

 26. Leveringen geschieden ten allen tijde af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Kosten voor transport en verzekering, alsook tijdens transport opgelopen schade zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 27. GES levert volgens overeengekomen termijnen. Overschrijden van de levertijden betekent niet direct verzuim en verplicht GES niet tot enige vergoeding. De Opdrachtgever kan GES, na herhaalde levertijdoverschrijding, schriftelijk in gebreke stellen onder vermelding van een laatste redelijke termijn van levering. Hierna heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren.

 28. Producten worden geleverd door de ingeschakelde leverancier en geleverd op het door de Opdrachtgever opgegeven adres. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doorgeven van een correct adres.

 29. Producten worden als geleverd beschouwd na in ontvangstname door de Opdrachtgever, ofwel na, conform Overeenkomst, voltooiing van de installatiewerkzaamheden. Kleine afrondende werkzaamheden beinvloeden deze status niet.

 30. GES is nooit aansprakelijk voor overmachtsitiuaties. Bij overmacht kan GES de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

 31. GES kan zonder ingebrekenstelling de Overeenkomst ontbinden en heeft bij ontbinding direct recht op teruggave van de geleverde Producten.

 32. Door de Opdrachtgever geconstateerde gebreke aan producten, ten tijde van of direct na levering, dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen, na verzending van de goederen door GES, schriftelijk te worden gemeld aan GES.

 33. De zaken zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever na levering, ongeacht de eigendomsoverdracht. Bij levering ondertekenen de Opdrachtgever en de monteur het opleverformulier. Indien Opdrachtgever de Producten niet afneemt, komen alle voortvloeiende kosten en eventuele schades voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever stemt in met het achterlaten van de verpakkingen van het Product.

 34. De Opdrachtgever dient aan GES reclamaties, zonder onredelijke vetraging, doch binnen 14 dagen na constatering, schriftelijk te melden. Indien Opdrachtgever niet tijdig melding maakt, verliest deze alle rechten ter zake.

 35. Indien reclamaties door GES gegrond worden bevonden, dan is GES uitsluitend verplicht de ondeugdelijk geleverde goederen te repareren of te vervangen, danwel het ondeugdelijk uitgevoerde werk te herstellen. Nimmer is GES aansprakelijk voor vervolgschade ontstaan door ondeugdelijke producten of werkzaamheden.

 36. De door GES uitgebrachte adviezen met betrekking tot energieoplossingen, subsidies, investeringen en aanverwanten zijn altijd vrijblijvend. GES aanvaardt geen aansprakelijkheid en kan door de Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gehouden voor (ingetrokken) subsidies, investeringen of anderzins gederfde inkomsten waarbij GES oorspronkelijk betrokken was bij het verkrijgen.

 37. GES is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gedefde winst, gemiste besparingen, verminking danwel verlies van (bedrijfs)gegevens, zuivere vermogensschade en schade door bedrijfsstagnatie.

 38. GES is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving, indien de opbrengten, danwel de besparingen door het Product lager worden dan op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

 39. Voor zover de Opdrachtgever schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van GES, danwel van door GES ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door GES te betalen schadebedrag beperkt tot een bedrag van € 2.000,- per schadetoebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit. Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de werkzaamheden, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 40. GES hanteert strenge regels met betrekking tot geheimhouding om de integriteit en vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie te waarborgen. GES beschermt zijn complete bedrijfsstrategie, producten, klantenbestand, relaties en samenwerkingsverbanden. Deze informatie is essentieel voor het handhaven van de concurrentiepositie en innovatieve kracht van GES. Zonder uitdrukkelijke toestemming van GES mag deze informatie niet aan derden worden verstrekt. Dit waarborgt de exclusiviteit en vertrouwelijkheid van de bedrijfskritische informatie.

 41. Alle (informatie besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, en dergelijke, alsmede de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom (waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.) en knowhow blijven eigendom van GES. Dit geldt zelfs indien de Opdrachtgever voor de vervaardiging daarvan kosten in rekening zijn gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze informatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GES. Dit beschermt de exclusieve kennis en de innovatieve ontwikkelingen van GES tegen oneigenlijk gebruik of verspreiding.