Algemene Voorwaarden B2C


Definities:

 • Global Energy Solutions BV (hierna te noemen "GES"): de onderneming die diensten en producten levert.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten of producten van GES.
 • Overeenkomst: elke afspraak tussen GES en Opdrachtgever tot het leveren van diensten of producten door GES aan de Opdrachtgever.
 • Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die GES voor of ten behoeve van de Opdrachtgever verricht. Dit omvat werkzaamheden uitgevoerd door GES, alsmede eventuele werkzaamheden die door GES worden gefaciliteerd en uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde en gekwalificeerde externe partijen.
 • Producten: alle goederen die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
 • Partijen: GES en Opdrachtgever samen.

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Partijen zullen in eerste instantie worden opgelost door middel van mediation. Als dat niet lukt, is de Nederlandse rechter bevoegd.

 2. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen.

 3. Als een deel van deze voorwaarden niet geldig is, blijven de rest van de voorwaarden van kracht. We zullen ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen die zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke doel liggen.

 4. U kunt de meest recente versie van onze Algemene Voorwaarden altijd bij ons opvragen, inzien via onze website of bij de Kamer van Koophandel.

 5. We houden alle persoonlijke informatie die we van u ontvangen vertrouwelijk, conform ons privacy beleid.

 6. GES is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen, mits de consument hierover duidelijk wordt geïnformeerd en dit geen nadelige invloed heeft op de garanties en rechten die u als consument heeft onder de Overeenkomst. Uw toestemming is vereist wanneer dergelijke overdracht uw rechten op enigerlei wijze zou beperken of uw verplichtingen zou verzwaren.

 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die u als Opdrachtgever met GES aangaat, inclusief eventuele aanvullende of vervolgopdrachten die direct gerelateerd zijn aan de oorspronkelijke Overeenkomst, tenzij expliciet anders overeengekomen. Wij zorgen voor duidelijke en tijdige communicatie over de toepasselijkheid van deze voorwaarden bij elke nieuwe Overeenkomst.

 8. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, inclusief die van de Opdrachtgever of van derde partijen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze vooraf expliciet en schriftelijk door GES zijn aanvaard. Dit zorgt ervoor dat er geen verwarring bestaat over welke voorwaarden van toepassing zijn op uw Overeenkomst met ons.

 9. GES heeft deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekt, of naar deze verwezen op een manier waarop deze door de Opdrachtgever op een toegankelijke wijze kan worden geraadpleegd.

 10. Door het aangaan van een Overeenkomst met GES, stemt de Opdrachtgever in met deze Algemene Voorwaarden en de daarin opgenomen sancties.

 11. Een Overeenkomst kan slechts worden aangegaan door een bevoegd persoon namens de Opdrachtgever.

 12. Een Overeenkomst wordt door GES als geldig aanvaard na schriftelijke of elektronische acceptatie door GES. Na onze acceptatie heeft u als Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst binnen de wettelijke bedenktermijn te herroepen, conform de toepasselijke consumentenbeschermingswetten. Buiten deze periode bent u gebonden aan de voorwaarden van de Overeenkomst.

 13. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van het recht op herroeping binnen de wettelijk gestelde bedenktermijn, komen de directe kosten van het retourneren van de goederen voor rekening van de Opdrachtgever. GES zal ervoor zorgen dat deze kosten vooraf duidelijk worden gecommuniceerd en transparant worden berekend, in overeenstemming met de geldende consumentenbeschermingswetgeving. Deze kosten zullen gerechtvaardigd zijn en alleen de daadwerkelijke kosten voor het retourneren van de goederen omvatten.

 14. Indien de Opdrachtgever binnen de wettelijke bedenktermijn herroept, zijn de directe kosten van retour voor rekening van de Opdrachtgever. GES zal deze kosten transparant en conform consumentenwetgeving communiceren; deze omvatten enkel de daadwerkelijke kosten.

 15. GES kan de Overeenkomst ontbinden indien er sprake is van een ernstige schending door Opdrachtgever, zoals het ernstig schaden van vertrouwen of het schenden van de rechten van GES, na Opdrachtgever hiervan op de hoogte te hebben gesteld en Opdrachtgever de gelegenheid te hebben gegeven om de situatie te corrigeren.

 16. De Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de betalingscondities zoals overeengekomen en genoemd in de offerte, orderbevestiging en/of factuur die GES aan Opdrachtgever heeft verstrekt. GES communiceert condities altijd duidelijk en in lijn met de toepasselijke wetgeving omtrent consumentenbescherming.

 17. Indien betalingen niet binnen de gestelde termijn aan GES worden voldaan, is GES bevoegd het verschuldigde bedrag te vermeerderen met de wettelijk toegestane rente, berekend per dag van vertraging vanaf de vervaldatum. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die noodzakelijk zijn, doch redelijk zijn en conform wettelijke normen voor de incassering van het verschuldigde bedrag, inclusief rente, worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever, boven op het verschuldigde bedrag.

 18. GES verbindt zich tot het tijdig leveren van Diensten en Producten zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er zich een vertraging voordoet, stelt GES de Opdrachtgever onverwijld op de hoogte en voorziet GES, indien mogelijk, een nieuwe verwachte leverdatum. GES biedt de Opdrachtgever ook de optie om alternatieve regelingen te treffen indien de vertraging een significant ongemak voor Opdrachtgever veroorzaakt, mits in alle redelijkheid en overeenstemming.

 19. Het maken van een, hetzij mondelinge, hetzij schriftelijke offerte of aanbieding verplicht GES niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtgever. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen alleen zonder aanpassingen worden aanvaard en hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 20. Prijzen worden door GES bepaald en zijn vastgelegd in de offerte, orderbevestiging en/of factuur. Prijzen zijn uitsluitend geldig voor prestaties conform de offerte en/of orderbevestiging omschreven. Alle prijzen zijn excl. BTW en andere, door de overheid opgelegde lasten en/of heffingen.

 21. De Opdrachtgever kan een opdracht annuleren voordat deze wordt uitgevoerd. Bij annulering kan GES 10% van de totaalsom of minimaal 450 euro als annuleringskosten in rekening brengen. Voor reeds gestarte opdrachten worden de gemaakte kosten toegevoegd. Alle kosten worden transparant en conform consumentenwetgeving doorberekend.

 22. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en volledige informatie die nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief, maar niet beperkt tot, de plaats van installatie en het functioneren van de noodzakelijke (energie)voorzieningen. Mocht er door incorrecte of onvolledige informatie extra kosten ontstaan, dan kunnen deze, na kennisgeving door GES, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 23. Voor de installatie van het Product is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot de installatielocatie voor de installateurs en de benodigde materialen. Opdrachtgever dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om schade aan personen en materialen te voorkomen. Het is ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om alle benodigde vergunningen, goedkeuringen en akkoordverklaringen te verkrijgen die eventueel nodig zijn voor de installatie.

 24. Alle Producten geleverd door GES blijven eigendom van GES tot het moment van volledige betaling van al hetgeen GES uit hoofde van de gesloten Overeenkomst(en) met de Opdrachtgever te vorderen heeft. Dit omvat ook vorderingen ter zake van tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst(en).

 25. Totdat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden, dient Opdrachtgever alle geleverde Producten duidelijk aan te merken als eigendom van GES voor derden, waaronder potentiële kopers, deurwaarders, curatoren, en dergelijke. Opdrachtgever mag de Producten niet verhuren, verpanden, verkopen of in gebruik geven aan derden zonder schriftelijke toestemming van GES.

 26. GES heeft het recht de geleverde Producten direct terug te nemen indien de Opdrachtgever in gebreke blijft bij het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, of indien er redelijke gronden bestaan om aan te nemen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. GES zal de Opdrachtgever vooraf informeren over het voornemen tot terugname, tenzij in gevallen waarbij spoed noodzakelijk is ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van GES.

 27. GES biedt een wettelijke garantie van 24 maanden op alle geleverde apparatuur. Deze garantie dekt defecten die reeds aanwezig waren bij levering of die zich voordoen binnen de garantieperiode, uitgezonderd defecten veroorzaakt door externe factoren, foutief gebruik, onjuist onderhoud, normale slijtage of vernieling door de Opdrachtgever of door derden. De Opdrachtgever moet, vanaf zes maanden na levering, bewijzen dat het defect inherent is aan het product.

 28. GES schakelt een transporteur in voor het transport van Producten naar de gespecificeerde plaats conform Overeenkomst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de lossing en de mogelijkheden daartoe ter plaatse van levering. Alle kosten die gerelateerd zijn aan het transport van Producten naar de Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De integrale kosten voor transport zullen duidelijk worden aangegeven in de offerte, orderbevestiging en/of factuur.

 29. GES streeft ernaar om alle leveringen uit te voeren binnen de termijnen zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Een overschrijding van de levertermijnen leidt niet automatisch tot verzuim van GES. Indien de levertermijnen herhaaldelijk worden overschreden, kan de Opdrachtgever GES schriftelijk in gebreke stellen, waarbij een laatste redelijke termijn voor levering wordt aangegeven. Indien GES ook binnen deze laatste termijn niet levert, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst kosteloos te annuleren.

 30. Producten worden geleverd door de ingeschakelde leverancier op het door de Opdrachtgever opgegeven adres. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om een correct en volledig adres te verstrekken bij het plaatsen van de bestelling. Indien het opgegeven adres incorrect is, kan dit leiden tot vertragingen of misleveringen. Eventuele extra kosten die voortvloeien uit het corrigeren van het adres of het opnieuw verzenden van producten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 31. Producten worden als geleverd beschouwd zodra deze door de Opdrachtgever in ontvangst zijn genomen, of, in overeenstemming met de Overeenkomst, na de voltooiing van de installatiewerkzaamheden. Kleine afrondende werkzaamheden, zoals afwerking of kleine aanpassingen, beïnvloeden de status van levering niet.

 32. GES is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen uit de Overeenkomst die veroorzaakt worden door overmachtssituaties. Overmacht omvat situaties zoals, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlogen, terrorisme, overheidsmaatregelen, stakingen, storingen in energie- of telecommunicatienetwerken, en andere onvoorziene omstandigheden die buiten de redelijke controle van GES vallen en de uitvoering van de Overeenkomst verhinderen. In het geval van overmacht kan GES de uitvoering van de Overeenkomst opschorten tot de situatie is opgelost. GES zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de overmachtssituatie en de verwachte duur van de opschorting.

 33. GES heeft het recht om de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden en onmiddellijke teruggave van alle geleverde Producten te eisen, in gevallen waar de Opdrachtgever substantieel in gebreke blijft bij het nakomen van essentiële verplichtingen uit de Overeenkomst, zoals betalingsverplichtingen of het naleven van gebruiksvoorschriften. GES zal de Opdrachtgever onmiddellijk informeren over de ontbinding van de Overeenkomst en de redenen daarvoor.

 34. Indien de Opdrachtgever gebreken aan de producten constateert ten tijde van of direct na de levering, dient dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan GES te worden gemeld. Het is belangrijk dat de Opdrachtgever bij de melding een duidelijke beschrijving van het gebrek en bewijsstukken, zoals foto's, meestuurt. Deze tijdige melding stelt GES in staat om het probleem effectief aan te pakken en waar nodig corrigerende maatregelen te treffen.

 35. Na levering van de zaken zijn deze voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ongeacht of de eigendomsoverdracht al heeft plaatsgevonden. Indien van toepassing, dienen de Opdrachtgever en de monteur een opleverformulier te ondertekenen als bevestiging van de ontvangst en de staat van de producten.

 36. Indien de Opdrachtgever weigert de producten af te nemen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele schades voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever stemt er verder mee in dat de verpakkingen van de geleverde producten achtergelaten mogen worden op de leveringslocatie.

 37. De Opdrachtgever dient eventuele klachten over de producten zonder onredelijke vertraging, en uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van een gebrek, schriftelijk aan GES te melden. Klachten kunnen worden ingediend via e-mail of het online contactformulier. Indien de Opdrachtgever niet binnen deze termijn melding maakt van het gebrek, verliest hij alle rechten die betrekking hebben op het betreffende gebrek.

 38. Indien klachten over de geleverde producten of uitgevoerde werkzaamheden door GES gegrond worden bevonden, zal GES naar eigen keuze de ondeugdelijke producten repareren of vervangen, of het ondeugdelijk uitgevoerde werk herstellen. GES is niet aansprakelijk voor enige vervolgschade die voortvloeit uit ondeugdelijke producten of werkzaamheden, behoudens gevallen waarin uitsluiting van dergelijke aansprakelijkheid bij wet niet is toegestaan.

 39. De adviezen die GES verstrekt met betrekking tot energieoplossingen, subsidies, investeringen en gerelateerde zaken zijn te allen tijde vrijblijvend. GES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het handelen op basis van deze adviezen, inclusief maar niet beperkt tot de gevolgen van het intrekken van subsidies, het mislukken van investeringen of andere gederfde inkomsten. GES kan door de Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de verstrekte adviezen.

 40. GES is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die de Opdrachtgever of derden lijden, waaronder, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking of verlies van (bedrijfs)gegevens, zuivere vermogensschade, en schade door bedrijfsstagnatie. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid voor indirecte schade geldt ongeacht de oorzaak en ongeacht of de schade was voorzien of voorzienbaar.

 41. GES is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in belasting- en/of (energie)wetgeving die na de totstandkoming van de Overeenkomst plaatsvinden, indien deze wijzigingen resulteren in lagere opbrengsten of besparingen dan verwacht op basis van de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt voor alle financiële effecten die direct voortvloeien uit dergelijke wettelijke wijzigingen.

 42. In het geval dat de Opdrachtgever schade lijdt die direct het gevolg is van een onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van GES of van door GES ingeschakelde derden of ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van GES voor schade beperkt tot maximaal € 2.000,- per schadetoebrengend feit. Een reeks van samenhangende feiten wordt beschouwd als één feit. Vorderingsrechten van de Opdrachtgever, inclusief die voor schadevergoeding of het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden, vervallen indien niet tijdig gemeld en vervallen in alle gevallen één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 43. GES verbindt zich tot strikte geheimhouding om de integriteit en vertrouwelijkheid van haar bedrijfsinformatie te waarborgen, waaronder de bedrijfsstrategie, producten, klantenbestand, relaties en samenwerkingsverbanden. Deze informatie is van cruciaal belang voor het behouden van onze concurrentiepositie en innovatieve kracht. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GES mag deze informatie niet aan derden worden verstrekt, om de exclusiviteit en vertrouwelijkheid van onze bedrijfskritische informatie te waarborgen.

 44. Alle materialen en documentatie voortkomend uit aanbiedingen, offertes, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, en dergelijke, alsmede alle daarmee verband houdende industriële en intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, octrooirechten, enz.) en knowhow blijven uitdrukkelijk eigendom van GES. Dit geldt ook indien de Opdrachtgever kosten heeft betaald voor de vervaardiging ervan. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GES is het de Opdrachtgever niet toegestaan deze materialen of de inhoud ervan te kopiëren, aan derden te verstrekken, ter inzage te geven of de inhoud aan derden mede te delen. Deze maatregel is bedoeld om de exclusieve kennis en innovatieve ontwikkelingen van GES te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik of verspreiding.